ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ВАШЕТО ВОЗИЛО Е ОПФАТЕНО СО СЕРВИСНА КАМПАЊА

Сервисните кампањи со повикување се однесуваат на Вашата безбедност или сообразноста на прописите за Вашето возило. Потребно е да го контактирате Вашиот овласетен сервис што поскоро.

Сервисните развојни кампањи овозможуваат да се изврши надградба на Вашето возило со цел да се спречат одредени инциденти. Потребно е да го контактирате Вашиот овластен сервис што поскоро.

Овие интервенции се бесплатни.

i